Все картошка да картошка
Да водою молоко
От картошки гармошкой
И не лезет глубоко(((!
Все картошка да картошка Да водою молоко От картошки гармошкой И не лезет глубоко(((!